مراسم

مراسم


مراسم به دو صورت می باشد: فردی و گروهی. مراسم فردی پیرامون فرد و گذر او از مراحل مختلف بلوغ، ازدواج، به دنیا آوردن فرزند و فوت شکل می گیرند. مراسم گروهی برای کل واحد قومی که در تفکرات مذبی یا فرهنگ منطقه ای اشتراک دارند، شکل می گیرند. مراسم در برگیرنده کل نگرش فرهنگی یک واحد می باشد و این اتفاقات متمرکز، ابزارهایی مبسوط برای شناخت کل واحد قومی نیز هستند.