هنر

هنر


هنر به اختصار، آنچه را که برای یک قوم زیبا شناخته می شود، با صوت، تصویر یا حرکات جسمانی به نمایش می گذارد. شرکت در فعالیت های هنری قبل از جامعه شهری همگانی شده و با استحکام شهرنشینی بر صحنه رفته است. هنرِ معیشت های مختلف و اقوام مختلف از یکدیگر متمایز و در برخی خصلت ها مشابه هستند. بزرگان هنری هر واحد به خاطر خلق نواها یا اشکال ویژه و مقبول آن قوم، در شکل دادن به هویت آن نقش مهمی دارند. تکرار خصلت های هنری و دوام آن ها مورد پسند انسان هاست.