پوشاک

پوشاک


پوشاک در اصل برای حفظ بدن انسان در محیط زیست لازم بوده است. نحوه پوشاندن بدن نشان دهنده توانمندی فرهنگی در داشتن ابزار برش و دوخت، و مشخص کردن خصلت های طبقاتی، حرفه ای و سن و جنسیت از طریق لباس یا ظاهر بوده است. توانمندی های قومی و نگرش های فرهنگی و اخلاقی هر واحد را می توان در پوشاک آن واحد یافت.