صنایع دستی

صنایع دستی


صنایع دستی به تمام اشیایی می گویند که انسان با بهره گیری از محیط زیست پیرامونش می سازد، تا در همان محیط بتواند ادامه حیات دهد. صنایع دستی در عین حال که موجد امکانات هستند، محدود کننده نیز هستند و با توضیح در مورد تک تک آن ها می توان به هویت معیشتی یک واحد پی برد. از آنجا که صنایع دستی در یک واحد انسانی ساخته و پرداخته می شوند، می توان با استفاده از آن ها هویت فرهنگی آن واحد را نیز بررسی کرد.