بازی

بازی


بازی ها فعالیت های کودکان، گاه نوجوانان و بزرگسالان هستند که به صورت مبسوط نشان دهنده نگرش های کلی یک قوم اند. بازی به کودکان آموزش داده می شود و در آن ها می توان استفاده از محیط زیست، طبقات اجتماعی، مفاهیم نیک و بد، تشویق و مجازات را یافت. بازی های بسیار زیادی در بین اقوام رایج بوده اند که در مراسم بین بزرگسالان نیز انجام می شدند.