نمادها

نمادها


نمادها طرح های انتزاعی معنادار یک واحد هستند که به صورت مکرر بازنمایی می شوند، تا افکار ویژه آن واحد را نشان دهند.