مذهب

مذهب


بقایای مکان های نجومی (برای شناخت سیارات و ستاره ها) و مکان های ستایشی، یکجانشینی بشر را مشخص می کنند. مذهب رابطه بشر با لایتناهی و توضیح هر واحد از آن لایتناهی و نحوه برگزاری ارتباط با آن را مشخص می کند. مذهب به سبب سیطره ای که بر اخلاق و مراسم هر جامعه دارد، جزئی اساسی و تعریف کننده برای هر قوم است.