معرفی مجلات  فرهنگ و انسان
مجله انسان شناسی  و فرهنگ و انسان
هدف از انتشار مجلات  انسان شناسی و پس از آن فرهنگ و انسان که طی سالهای 1380 تا 1391 در قالب 17 دوفصلنامه و 6 مجله ضمیمه منتشر شدند، شناساندن هر چه بیشتر این رشته علمی و کارآمد و جذاب بوده است. 
در این مجله ها، مقالات نظری در دو زمینه مهم ارائه شدند: نظریات پایه گذاران انسان شناسی و نظریات جدید این رشته. بغیر از اینها، به معرفی جایگاه این رشته در کشورهای مختلف پرداخته شد و به صورت تطبیقی نشان داده شد که کشور ما از این نظر در چه وضعیت ویژه ای قرار دارد. تلاش و تمرکز این مجلات، کمک به گسترش و پیشبرد این رشته در کشورمان بوده است که با ارائه مقالات و کتاب هایی که از جنبه نظری و یا از لحاظ گردآوری موضوع برای انسان شناسی ایران میشد حائز اهمیت بوده باشد، و در مجله ها هر بار مصاحبه ای با صاحبنظران ارائه شده بود.
در شماره های مختلف این مجله ها، فهرست کتاب های فارسی منتشر شده در زمینه انسان شناسی، اعم از تالیف و ترجمه و همچنین فهرست رساله های دکتری انسان شناسی موجود در ایران ارائه شدند. مقالات چاپ شده در این مجلات در چارچوب رشته انسان شناسی ارائه شده و برای خوانندگان فارسی زبانی که به تحقیقات انسان شناسی در ایران و جهان علاقه مند هستند بسیار جالب توجه بوده است. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Culture and Human Being was a Persian language biannual journal presenting articles and reviews within the general field of anthropology, with special emphasis on Iran.
In every issue of F&E an important article of a founder of anthropology was translated, besides a recent article of the field. Anthropology in different countries was also a topic of interest to be introduced so it would be seen how in various countries this field was followed and practiced. Interviews took place with different anthropologists who had worked on Iran, so that their work would be more personally presented. Different issues of the journal were concentrated on various topics such as 2 and 14 on pastoral nomads, Addendum to the 1st issue was autobiography of a Bibi, or woman from the chief family of pastoral nomadic societies, 12 on peasant societies etc. Other addendums concerned urban, legal, medical, globalization and visual anthropology.
In these different issues we had a number of excellent translators and we compiled vocabulary of specific terms which were used so that the field would have its own dictionary of specific terms.
All the pictures which were presented in the journal were from the archives of the founder, unless otherwise stated.