معرفی مجله انسان شناسی خاورمیانه
Anthropology of the Middle East
 
Aims & Scope
 
Recent political events have shown an alarming lack of awareness in western countries of life in the Middle East. Anthropologists, trained in analysing local discourses and social actions and their socio-political and historical contexts, play an important role in making social and cultural developments in the Middle East more comprehensible to a wider world.
 
This peer-reviewed journal provides a forum for scholarly exchange between anthropologists and other social scientists working in and on the Middle East. The journal's aim is to disseminate, on the basis of informed analysis and insight, a better understanding of Middle Eastern cultures and thereby to achieve a greater appreciation of Middle Eastern contributions to our culturally diverse world.
 
Anthropology of the Middle East (AME) is published twice a year, in the spring and autumn. Issues are often themed and on occasion guest edited. Each issue contains articles on specific research projects and outcomes on Middle Eastern topics. A section titled "Notes from the Field" features research in progress. Book reviews and shorter reports on books, films and conferences are also included.
 
 
Editor in Chief: Soheila Shahshahani, Shahid Beheshti University, Iran
 
Managing Editor: Birgit Pour Ramazan, Tübingen
 
Book Reports Editor: Fakhri Hagani, Rutgers, The State University of New Jersey
 
Editorial Advisory Board
Kamyar Abdi, Science and Research University, Tehran
Gay Jennifer Breyley, Monash University, Melbourne
Christian Bromberger, Université d'Aix-en-Provence
Jean-Pierre Digard, CNRS, Paris
Mary Elaine Hegland, Santa Clara University
Marcia Inhorn, Yale University
Marjan Mashkour, CNRS, Paris
Abderrahmane Moussaoui, Université Lyon 2, Lumière
Shahnaz Nadjmabadi, Eberhard-Karls-University, Tübingen
D. P. Shankland, University of Bristol
Sabine Strasser, University of Bern
Soraya Tremayne, Institute of Social and Cultural Anthropology, Oxford
Tomoko Yamagishi, Meiji University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجله انسان شناسی خاورمیانه
 
وقایع سیاسی اخیر نشان می دهد که در کشورهای غربی، درک و آگاهی صحیحی از زندگی در خاورمیانه وجود ندارد. انسان شناسانی که در زمینه تجزیه و تحلیل گفتمان­های محلی، کنش­های اجتماعی و متن اجتماعی-سیاسی و تاریخی آنها آموزش دیده اند، نقش مهمی در ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی در خاورمیانه و قابل درک نمودن این تحولات برای جهان گسترده تر ایفا می کنند.
 
مجله انسان شناسی خاورمیانه (AME) زیرمجموعه انتشارات برگهاهن (Berghahn Books)، که از بهار سال 2006 میلادی آغاز به کار کرده است، زمینه ای برای تبادل دانش بین انسان شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی که در خاورمیانه و یا درباره آن کار می کنند، فراهم می کند. هدف این مجله، انتشار اطلاعات مبتنی بر تحلیل و درک بهتر فرهنگهای خاورمیانه و در نتیجه دستیابی به درک بیشتری از نقش خاورمیانه در جهان فرهنگی متنوع ماست.
 
انسان شناسی خاورمیانه (AME) دو فصلنامه ای است که در بهار و پاییز هر سال منتشر می شود. اکثر شماره ها مضمونی ویژه دارند، و هر از چند گاهی مجله بدون مضمون ویژه است تا مقالاتی که مهم هستند ولی زیر عنوانهای مطرح شده نمی گنجند را بتوان به چاپ رسانید.  دریک شماره 2020 بخشی نیز با عنوان "یادداشت هایی ازجهان آکادمیک رشته انسان شناسی" باز شده است تا مسایل دانش آموختگانی که با محیط آکادمیک مسائلی را میخواهند ارائه دهند، بتوانند جایی برای آن داشته باشند. در این مجله، بررسی کتاب و همچنین گزارش هایی در مورد فیلم و کنفرانس های مختلف گنجانده شده است. لازم به ذکر است که  این مجله همه ساله جایزه ای به نام "جایزه زبیده اشکنانی" به بهترین مقاله چاپ شده در مجله اهداء می کند.
 
تعداد زیادی از دانشگاههای مختلف جهان به این مجله آبونه شده اند و از سال 2020 می توانند "دسترسی باز" مجله را در کتابخانه هایشان برای هیات علمی و دانشجویان خود داشته باشند.