زبان و لهجه

زبان و لهجه


زبان نخستین و مهم ترین مولفه هویت انسان است، زیرا تجربه توسط زبان معنا و آموخته می شود و شکل ویژه یک فرهنگ خاص را می گیرد. همه انسان ها در بدو تولد قادر به ادای تمام اصوات تمامی زبان ها هستند، ولی به تدریج تجربه آن ها از زبان تکلم شده توسط واحد انسانی خاص آن ها، توان آن ها در تکلم را محدود می کند. هر زبان ممکن است تعدادی لهجه داشته باشد. لهجه های مختلف یک زبان در کلمات و دستور زبان یکسان، ولی در کشش صدا یا ادای برخی اصوات متفاوت است.