جمعیت

جمعیت


درحالی که شمار افرادی را که در یک مکان خاص اقامت دارند، جمعیت می خوانند، از این واژه برای مشخص کردن گروهی از یک واحد انسانی (افرادی که خصلت‌ های قومی مشترک دارند) با یک جغرافیا، که بخشی از آن جا به جا شده باشد نیز استفاده می شود، مانند جمعیت زابلی‌های گرگان. ما می‌توانیم در چنین صورتی از کلمه قوم نیز استفاده کنیم و بگوییم قوم زابلی ساکن گرگان.