دوران پیش از تاریخ

دوران پیش از تاریخ


دیرینه به دوره ای گفته می شود که از قدمت نخستین بقایای نشان دهنده حضور بشر آغاز و حدود ده هزار سال پیش، یعنی ابتدای یکجا نشینی که با دوره پالیزبانی (یکجا نشینی موقت همراه با باغبانی) و سپس روستانشینی و کشاورزی مشخص شده است، پایان می یابد.