دوران باستانی

دوران باستانی


دوره باستانی از حدود ده هزار سال پیش، یعنی از زمانی که بقایای روستا نشینی و شهر نشینی یافت شده، تا چند صد سال پیش است. از دوره باستانی برخی اقوام کتابت هم موجود است و از آن برخی دیگر چنین فعالیتی موجود نیست.