دوران تاریخی

دوران تاریخی


دوران تاریخی به زمانی گفته می شود که تاریخ مکتوب یک واحد موجود باشد. به این ترتیب در مورد دوره های تاریخی برخی اقوام هم پوشانی وجود دارد.