معیشت

معیشت


به هر آنچه مربوط به نحوه زیست یک قوم یا جمعیت برای دست یابی به خوراک باشد، معیشت می گویند. در ایران سه نوع معیشت داریم: معیشت عشایری کوچرو همراه با دامداری، معیشت روستایی و معیشت شهری. معیشت شکار و گردآوری گیاهان گاه به صورت تفننی مانند شکار و گاه برای معیشت روستایی به صورتی غیر الزامی هم موجود است. گردآوری گیاهان در زمان های مختلف به صورتی متناوب مورد استفاده اقوام ایرانی بوده است.