بزرگان

بزرگان


بزرگان به نام آوارن سیاسی، نظامی، فرهنگی که به یک واحد انسانی هویت می بخشند، اطلاق می شود. معمولا واحدهای انسانی در ارائه تعریفی از خود یا هویت قومی شان از نام بزرگان واحد خود بهره می برند.