معماری

معماری


معماری برای تعریف یک قوم اهمیت دارد، زیرا نشان می دهد آن قوم چگونه با استفاده از مواد طبیعت پیرامونش و با در نظر گرفتن خصلت های ویژه زیست محیطی، برای خود محل اقامت و استقرار فراهم کرده است، تا در آن طبیعت و در مواجه با اقوام همجوار یا مهاجم به حیات خود ادامه دهد. نگرش فرهنگی اقوام بر چگونگیِ ساختن محیط زند گی شان اثر می گذارد و به این ترتیب در شکل دادن به هویت قومی شان اهمیت دارد.