مسکن

مسکن


مکان مشخص برای زندگی کوچکترین واحد انسانی یک جامعه. این مکان ممکن است چادر عشایری باشد، خانه روستایی یا شهری یا آپارتمان شهری. مرز این مکان ممکن است دیوار اطاق ها باشد، یا دیوار حیاط، یا ممکن است بجای دیوار از سنگچین و یا گیاهان استفاده کنند. کوچکترین واحد انسانی ممکن است خانواده هسته ای شامل یک زوج و فرزندان باشد یا خانواده ای شامل سه نسل.