خوراک

خوراک


خوراک هر واحد بر مبنای محیط زیست آن واحد و نوع معیشت آن مشخص می شود، اما محدود به آن نمیشود. زیرا جابجایی مواد خوراکی لازم مانند نمک در جوامع مختلف صورت گرفته است. اما آنچه بیشترین مواد را در بر می گیرد از همان مکان به دست می آمده است. خوراک هر واحد مواد خام آن واحد است به اضافه فرهنگ آن واحد، که بصورتی خاص آن مواد خام را تغییر می دهند و این طرق مختلف تغییر مانند خشک کردن، نمک اندود کردن یا پختن مشخصه های فرهنگ های مختلف می باشند.