تهران: یک بعدازظهر جمعه پاییزی
تهران: یک بعدازظهر جمعه پاییزی
سه میهمان چینی داشتم. دو نفر آنها از قوم ایی Yi. که ۶ میلیون جمعیت دارد و یکنفر از قوم اکثریت Han. آنها فقط چینی میدانستند و بخاطر دوست مشترک با من تماس گرفتند که به آنها کمک کنم. در عرض چند ساعت از توپخانه و اداره پست و وزارت امور خارجه عبور کردیم از موزه ملی و موزه شیشه که بسته بود از جلوی سفارت روس و فرانسه و ایتالیا...و واتیکان به موزه بسته هنرهای معاصر و سپس موزه فرش....و پس از آن امامزاده صالح و بازار تجریش و در انتها خانه خوشنویسان و نمایشگاه جدید و اطاق صنایع دستی.... تمام مدت با تلفن انگلیسی چینی ترجمه کردیم چون هیچ زبانی آنها نمی دانستند .
در ادامه تصاویر ی چند نیز آمده است: