آربری، ا. ج، 1365، شیراز مهد شعر و عرفان، ترجمه‌ی منوچهر کاشف، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  

آریان پور، علیرضا، 1365، پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخی شیراز، تهران: فرهنگسرا.  

آرین‌پور، یحیی، 1382، از نیما تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر)، چ چهارم، تهران: زوار.

آزما، حسین، 1375، شهر من داراب، انتشارات کاوه آزما.  

آذری دمیرچی، علاء الدین، "جغرافیای تاریخی لنگرود"، هنر و مردم، مهر و آبان 1349، ش 97 – 96، ص ص 42 – 37.   

آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 27. 

آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 26. 

آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 21. 

آگاهینامه، نشریه سازمان ملی، حفاظت آثار باستانی ایران، 1355، ش 19. 

آگاهینامه، نشریه سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، 1356، ش 7.

آل آقا، نظام الدین، 1380، خا‌ندان‌ آل‌آقا:‌ شجره‌ و نوادگا‌ن‌ علامه‌ مجدد آقا‌ محمدبا‌قر وحید بهبها‌نی‌ (سرسلسله‌ خا‌ندان‌ آل‌آقا‌) و شرح‌ حا‌ل‌ علما‌ی خا‌ندان‌ آل‌آقا‌، قم: انتشارات فرهنگ آفتاب. 

آیت ا...زاده شیرازی، باقر، "آب انبارهای حاشیۀ کویر"، مجلۀ باستان شناسی و هنر ایران، بهار و تابستان 1349 ، ش 5، ص ص 36 – 33.  

ابوذری، محمد؛ احمد تهرانی مقدم و سید عبدالمجید شریف زاده، 1378، آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.  

احمدی طباطبایی، علی محمد، 1384، تاریخ مختصر سیاسی و اجتماعی بروجرد، تهران: حروفیه. 

احمدی ملکی، رحمان، "پل دختران (قزلارکورپی سی)"، مجلۀ باستان شناسی و تاریخ، 1367، ش اول. 

اربابی، بیژن، 1386، کارگاه صنایع (بافت)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.  

اردلان، شیرین، 1387، خاندان کرد اردلان در تلاقی امپراتوری های ایران و عثمانی، تهران: نشر تاریخ ایران.  

استادی، رضا، 1387، شرح احوال و آثار ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی و خاندان ایشان، قم: نشر برگزیده.  

استروناخ، دیوید، 1379، پاسارگاد، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.  

اسلامی، الله قلی، بی تا، چهار بازار قدیمی در فارس، شیراز: چاپ کوروش.

اسلامی، حسین، 1373، جغرافیای تاریخی ساری، تهران: جرس.  

اسمیت، اریک ف.، 1376، پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران، ترجمۀ آرمان شیشه گر، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.  

اشراق، محمد کریم، 1351، بزرگان جهرم، تهران: کتابفروشی خیام. 

اصلاح عربانی، ابراهیم و گروه پژوهشگران، 1374، کتاب گیلان، ج دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  

اعتماد السلطنه، میرزا حسن بن علی، 1367، تاریخ منتظم ناصری، جلد سوم، تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.  

اعتماد مقدم، فرخ، 1349، خاندان مقدم، تهران: انتشارات کیهان.   

اعظم واقفی، حسین، 1374، میراث فرهنگی نطنز، ج اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

افسر، کرامت اله، 1353، تاریخ بافت قدیمی شیراز، تهران: انتشارات انجمن آثار ملّی. 

افشار، ایرج، 1367، بزرگان سیستان، تهران، نشر مرغ آمین.   

افشار، ایرج، 1390، سیستان و بلوچستان‌نامه، تهران: کتابدار. 

افشار سیستانی، ایرج، 1371، بلوچستان و تمدن دیرینه آن، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

افشار سیستانی، ایرج، 1378، شناخت استان یزد، تهران: هیرمند. 

افشار سیستانی، ایرج، 1370، عشایر و طوایف سیستان و بلوچستان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

افشار سیستانی، ایرج، 1369، نگاهی به آذربایجان شرقی، تهران: موسسۀ تحقیقاتی و پژوهشی رایزن. 

افشار سیستانی، ایرج، 1354، یادگارهای یزد، جلد 1 و 2، تهران: انجمن آثار ملّی.

اقبال آشتیانی، عباس، 1388، تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.  

اقتداری، احمد، 1348، آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریایی عمان، تهران: انجمن آثار ملی.

اقتداری، احمد، 1375، آثار و بناهای تاریخی خوزستان؛ دیار شهریاران، تهران: نشر اشاره، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

اقتداری، احمد، 1375، خوزستان و کهکیلویه و ممسنی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

اقتداری، احمد، 1334، لارستان کهن و فرهنگ لارستانی، نشر فرهنگ ایران زمین.

اکبرزاده، داریوش، 1381، کتیبه های پهلوی (سنگ نگاره، سکه، مهر، اثر مهر، ظرف نبشته)، تهران: پازینه.  

اکبری، پریوش، 1373، "معماری مساجد دورۀ خواررزمشاهی در خراسان"، پایان نامۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. 

الله وردیان طوسی، حسن، 1371، سفر به خراسان، مشهد: انتشارات کتابکده. 

امام شوشتری، محمّد علی، 1348، مسجد جامع دزفول و تاریخچۀ آن، تهران: پرچم. 

امیری، مصیب، 1384، بررسی آثار دشت های پس کرانه ایی خلیج فارس: "دارالمیزان و گله دار، لامرد، علامرودشت"، شیراز: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فارس و دانشنامۀ فارس. 

امیری، مهراب، 1350، خوزستان، چاپ شرقی. 

امیری، مهراب، 1371، سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان، تهران: فرهنگسرا. 

امینی، سیروس، 1393، شناسنامه و شجره نامه خاندان امینی، تهران: نشر نهر.  

انصاری شیرازی، علی بن حسین، 1371، اختیارات بدیعی، شرکت دارویی پخش رازی. 

انصاری مود، محمد حسین و سعید معصومی، 1389، در جستجوی هویت شهری بجنورد، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. 

ایزدپناه، حمید، 1350، آثار تاریخی لرستان، ج 2 ، تهران: انجمن آثار ملّی. 

بابایی نیولویی، علی، 1389، نام‌آوران ارومیه، تهران: انتشارات تک درخت.  

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، 1383، یعقوب لیث، تهران، نشر علم.  

بامداد، مهدی، 1333، آثار تاریخی کلات و سرخس، تهران: تابان. 

برقعی، سید محمد باقر، 1373، سخنوران نامی معاصر ایران، قم: نشر خرم. 

بریان، بیبر، 1378، تاریخ امپراطوری هخامنشیان از کوروش تا اسکندر، ترجمۀ مهدی سمسار تهران، زریاب.  

بشارت، سید احمد علی، 1375، کارنامه خاندان حسینی قائنی (بشارت)، اصفهان: انتشارات گل بهار.

بناهای تاریخی در پناه قانون، حمام وزیر، 1376، اثر، ش 28 ، ص 197. 

بناهای تاریخی در پناه قانون، 1375، اثر، ش 26 و 27. 

بناهای تاریخی قزوین، 1371، قزوین: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بيگلري، فريدون، "گزارش مكان هاي نويافته ديرينه سنگي در بيستون"، مجله باستان شناسي و تاريخ، 1379، شماره پياپي 28، ص60 - 50.

بورکهات، تیتوس، 1365، هنر اسلامی؛ زبان و بیان، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران: سروش. 

بویل، جی. آ.، 1368، تاریخ ایران کمبریج، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیرکبیر. 

بهروزی، علی نقی، 1349، بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس. 

پدرام، محمود، 1373، تمدن مهاباد، تهران: هور. 

پورجوادی، نصرالله، 1374، عین‌القضات و استادان او، تهران: اساطیر. 

پورکاظم، کاظم، 1373، جغرافیای تاریخی خوزستان، اهواز: آیات.  

پورعلی، حسنعلی، 1374، دزفول، انتشارات افروز.  

پویا، عبدالعظیم، 1371، سیمای باستانی شهر میبد، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی میبد.

پیرنیا، محمّد کریم، 1366، مساجد در معماری ایران دورۀ اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی. 

ترابی طباطبایی، جمال، 1355، آثار باستانی آذربایجان، تهران: انجمن آثار ملّی. 

تسلیمی، نصرالله، مریم کیان اصل و دیگران، 1386، آشنایی با صنایع دستی ایران (1)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران. 

تقوی، عابد، ایرج رضایی، 1388، باستان شناسی دوره اسلامی، تهران: فرهیختگان دانشگاه.

تقی نژاد، مهدی، 1384، مساجد کازرون، نشر کازرونیه. 

تهرانی، شیخ آقا بزرگ، 1376، زندگی‌نامه و آثار شیخ طوسی، ترجمه‌ی علیرضا میرزا محمد و سید حمید طبیبیان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

تهرانی مقدم، احمد، 1371، "کشف آثار معماری، ابزار سنگی و اشیاء سفالی در تپه شغالی پیشوا"، میراث فرهنگی، سال سوم، شمارۀ پنجم. 

تنگستانی، محمد باقر، 1355، خاندان تنگستانی، تهران: گهر. 

توللی، فریدون، "شهر باستانی فسا"، مجلۀ آتشکده. 

تیلیا، بریت، 1354، بررسی و مرمت در تخت جمشید و اماکن باستانی فارس، ترجمه کرامت اله افسر، تهران.  

توحیدی، فائق، 1365، "مسجد جاجرم"، اثر ، ش 12 ، 13 ، 14، ص ص 106 – 102. 

ثبوتی، هوشنگ، 1371، تاریخ زنجان، زنجان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

ثبوتی، هوشنگ، 1370، زنجان، ج 4، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی، ص ص 232 – 206.  

جامعی، بیوک، 1372، نگاهی به آثار و ابنیۀ تاریخی اردبیل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

جانب اللهی، محمّد سعید، 1374، "نقش و نگاره های عامیانه بلوچ"، مجله میراث فرهنگی، شماره 14، نشر سازمان میراث فرهنگی کشور، ص 59 – 50.   

جواهر کلام، عبدالعزیر، 1375، تاریخ طهران، تهران: انتشارات کتابخانه منوچهری. 

جهان‌میهن، مجیدرضا و عبدالحسین جهان‌میهن، 1384، اثرآفرینان جهرم، قم: نشر راسخون.  

حاجی قاسمی، کامبیز  و دیگران، "مجموعۀ حاج کریم (بازار اصفهان)"، صفه، ش 23 ، پاییز و زمستان 1375، ص ص 108 – 101.  

حاکمی، علی، 1328، "حفاری در تپه موشه لان اسماعیل آباد ساوجبلاغ، آثار و اشیاء چهار هزار سال قبل از میلاد"، سالنامۀ کشور ایران، سال چهاردهم، تهران. 

حاکمی، علی، 1329، "چگونگی کاوش های مختصر گنج تپه و تپه های اطراف خوروین و آجین دوجین"، جلد اول، تهران: گزارش های باستانشناسی. 

حائری، عبدالهادی، 1387، نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه‌ی تمدن بورژوازی غرب، تهران: انتشارات امیرکبیر.  

حبیبی فهلیانی، حسن، 1371، ممسنی در گذرگاه تاریخ، شیراز: نوید شیراز. 

حجازی کناری، حسن، 1372، یادگارهای دینی و تاریخی مازندران، انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور. 

حسین بیگی، م.، 1366، تهران قدیم، تهران: ققنوس.  

حسینی فسایی، حاج میرزا حسن، 1367، فارسنامه ناصری، تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.  

حضرتی، صادق، 1382، رجال و مشاهیر آشتیان، قم: الماس.  

حق نظریان، آرمن.، 1385، کلیساهای ارامنۀ جلفای نو اصفهان، ترجمۀ فارسیس سهرابی ملا یوسف، انتشارات فرهنگستان هنر.  

حقیری، ابوالقاسم، مرتضی مریخ، 1376، حاجی آباد میزبان نور، ادارۀ آموزش و پرورش حاجی آباد: فرهنگ.  

حقیقت، عبدالرفیع، 1352، تاریخ سمنان، سمنان: انتشارات فرمانداری کل سمنان.

حقیقت، عبدالرفیع، 1370، تاریخ قومس، تهران: انتشارات کومش.   

حکمت یغمایی، عبدالکریم، 1370، بر ساحل کوی نمک، تهران: انتشارات توس. 

حلبی، علی اصغر، 1381، تاریخ فلاسفه‌ی ایرانی از آغاز اسلام تا امروز، تهران: زوار.  

حیرت سجادی، عبدالحمید، 1392، نامداران علم، فرهنگ و هنر کردستان در دو دهه‌ی اخیر، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.  

خاماچی، بهروز، 1370، فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی، تهران: سروش. 

خسروی، محمّد رضا، 1366، جغرافیای تاریخی ولایت زاوه، مشهد: موسسه انتشارات آستان قدس رضوی.

خسروی، محمد رضا، 1375، نراق در آیینه تاریخ، تهران: آفرینه. 

خطیبی، بهمن، 1390، تاریخ خاندان خطیبی زنجان، زنجان: دانش زنجان.  

خوب‌نظر، حسن و جعفر مؤید شیرازی، 1380، تاریخ شیراز از آغاز ابتدای سلطنت کریم‌خان زند، تهران: سخن. 

دانشنامه‌ی جهان اسلام، 1382، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی. 

دانشنامه‌ی مشاهیر یزد، 1382، ج 1، به اهتمام میرزا محمد کاظمینی، یزد: بنیاد پژوهشی ریحانه‌الرسول. 

داوودی، نادر، "مسجد گوهرشاد، نگین خراسان"، مسجد، س 5، ش 28، مهر و آبان 1375، ص ص 97 – 92.  

دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1374، ج 1، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1374، ج 2، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1367، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، ج 6، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.   

دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1367، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، ج 10، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1367، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، ج 11، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

دیوان اشعار ابن‌یمین فریومدی، به تصحیح و اهتمام حسینعلی باستانی راد، تهران: کتابخانه‌ی سنایی.   

دیوان اشعار بابافغانی شیرازی، 1340، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال. 

دیوان اشعار دقیقی طوسی، 1373، به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت، تهران: انتشارات اساطیر.  

دیوان اشعار رفعت سمنانی، به کوشش نوح، تهران: چاپ مطبوعاتی نیکپو.  

دیوان اشعار صبوری رشتی، 1334، به اهتمام هادی جلوه، تهران: چاپ رنگین. 

دیوان اشعار صفایی جندقی، 1388، تصحیح و تحقیق سید علی آل داود، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.    

دیوان اشعار غبار همدانی، 1361، به کوشش محسن رمضانی، تهران: انتشارات پدیده. 

دیوان اشعار غمام همدانی، تهران: کتابفروشی ابن‌سینا.  

دیوان اشعار فرصت، مقدمه و تصحیح و حواشی و فهرست علی زرین‌قلم، تهران: کتاب‌فروشی سیروس. 

دیوان اشعار فروغی بسطامی، 1357، مقدمه و شرح حال از سعید نفیسی، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.  

دیوان اشعار ملک‌الشعرا ریاضی یزدی، 1371، با سعی و اهتمام مهدی آصفی، تهران: ارمغان. 

دیوان اشعار وحشی بافقی، 1392، با مقدمه‌ی سعید نفیسی، تهران: نشر ثالث. 

درخشان، مهدی، 1341، بزرگان و سخن‌سرایان همدان، تهران: نیکپو.  

دوستی، حسین، 1373، تاریخ و جغرافیای ارسباران، تبریز: انتشارات احرار.

دویتر، وزیر فلیکس و سیلمیا ماتیسون، 1376، از پاسارگاد تا داراب، تدوین فرامرز غنی، تهران: فرهنگسرا.   

دهقان، علی، 1348، سرزمین زرتشت، تهران، ابن سینا.  

دهمشکی، جلیل، 1366، جلوه های هنر در اصفهان، تهران: جانزاده. 

ذکایی ساوجی، مرتضی، 1386، نامه‌ی ساوه: مقاله‌های ساوه‌پژوهی، مشهد: کردگاری. 

رامیان، محمود، محمد تمدن و علاء‌الدین تکش، 1344، بزرگان و سخن‌سرایان آذربایجان غربی، تهران: بی‌نا.

رجبی، پرویز، 1378، تخت جمشید بارگاه تاریخ، تهران: یساولی.  

رجبی، مهدی، "مسجد جامع تهران یا جامع عتیق"، مسجد، س 4، ش 24، بهمن و اسفند 1374، ص ص 79 – 70. 

رجبی، مهدی، و میرمحمّد صادقی، "مسجد و مدرسۀ عالی شهید مطهری"، مسجد، س 4، ش 20، خرداد و تیر 1374، ص ص 57 – 47.  

رحمانی، صادق، 1375، سیمای لارستان، قم: موسسه فرهنگی همسایه. 

رستگار فسایی، منصور، 1385، خاک پارس: مجموعه مقاله‌های تحقیقی درباره‌ی فارس و بزرگان آن، شیراز: نوید شیراز.  

رستمیان، بهروز، "طرح مرمت و بازسازی بازارچۀ مقصود بیک"، اثر، ش 28، 1376، ص ص 175 – 156.   

رضازادۀ اردبیلی، مجتبی، 1373، "مقبرۀ شیخ صفی الدین اردبیلی"، مجموعه مقالات کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج 2، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.  

رضوان، همایون، 1372، "بررسی آثار دورۀ اسلامی شهرستان ورامین"، پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشته ی باستان شناسی دانشگاه تهران. 

رضوی، محمدرضا و سارا سلیمانی، 1384، در جستجوی هویت شهری سنندج، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.  

رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، 1352، آثار ملّی اصفهان ، تهران: انجمن آثار ملّی.  

رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، 1367، تاریخ اردستان، تهران: دهخدا.  

رکن‌زاده آدمیت، محمدحسین، 1337، دانشمندان و سخن‌سرایان فارس، جلد دوم و سوم، تهران: کتابفروشی اسلامیه.  

رکوعی، عزت الله، 1374، سرزمین ما، تهران: نشر کیوان.  

رنجبر، حسین، محمد رضا ایزدی و ابوالقاسم امینی، 1373، سرزمین و فرهنگ مردم ایزدخواست، تهران: انتشارات آیات.    

روحانی، بابا مردوخ، 1382، تاریخ مشاهیر کرد، ج اول، به کوشش محمد ماجد مردوخ روحانی، تهران: سروش. 

روشن، حسین، 1371، شبستر و پیرامون آن، انتشارات دنیا. 

روشنی زعفرانلو، قدرت الله، 1369، "بندر مهار اسفراین"، هفتاد مقاله، ج 1 ، یحیی مهدوی و ایرج افشار، تهران: اساطیر، ص ص 283 – 281 .  

رؤیایی، یدالله، 1387، مجموعه اشعار یدالله رؤیایی، تهران: نگاه.  

ریاحی، محمد امین، 1376، فردوسی، تهران: انتشارات طرح نو.  

ریاض، محمد، 1370، احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.  

ریاضی، محمد رضا، 1375، فرهنگ مصور (اصطلاحات هنر ایران)، تهران: نشر دانشگاه الزهرا (س). 

ریپکا، یان، و دیگران، 1381، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه، ترجمه‌ی عیسی شهابی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  

رئیسی آتنی، گلبرار، 1384، دانشمندان مازندران، ساری: نشر ترنم بهار. 

زارعی نورآبادی، محمّد، 1374، سیمای ممسنی، قم: انتشارات نهاوندی. 

زادهوش، محمدرضا، 1391، یادنامه‌ی دکتر سیمین دانشور، اصفهان: بی‌نا.  

زمره دل، حسن، 1376، کرمان ، تهران: ایرانگردان.  

زمرشیدی، حسین، 1374، مسجد در معماری ایران، تهران: کیهان.  

زهتابی، محمّدرضا، جلیل زاهد، 1348، ایران زمین ، تهران: پدیده. 

ژوانس، فووریه، 1375، سه سال در دربار ایران از 1206 تا 1309 قمری، ترجمه عباس اقبال، تهران: انتشارات توس.  

سامی، علی، 1331، آثار باستانی جلگۀ مرودشت از پیش از تاریخ تا ادوار اسلامی، بنگاه علمی تخت جمشید.    

سامی، علی، 1348، پارسه (تخت جمشید)، شیراز: اداره کل فرهنگ و هنر فارس. 

سامی، علی، 1342، تمدن ساسانی، جلد 1 و 2، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران. 

سامی، علی، 1363، شیراز شهر جاویدان، انتشارات نوید شیراز.  

ستوده، حسینقلی، راهنمای آثار و بناهای تاریخی شهرستان قزوین، قزوین: دفتر اطلاعات و راهنمایی بناهای تاریخی.    

ستوده، منوچهر، 1351، از آستارا تا استارباد، ج 2، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ستوده، منوچهر، 1349، از آستارا تا استارباد، ج 1، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ستوده، منوچهر، 1366، از آستارا تا استارباد، ج 4، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. 

ستوده، منوچهر، 1355، از آستارا تا استارباد، ج 3، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

سرفراز، علی اکبر، و دیگران، 1381، "ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی"، تهران: همکاری دفتر پژوهش های هنری و انتشارات مارلیک.  

سعیدی، فرخ، 1376، راهنمای تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد، انتشارات سازمان میراث فرهنگی.   

سعیدی زاده، رسول، 1393، خاندان های دانشور سادات ایران، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.  

سلسله‌ی پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، 1371، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: طرح نو.   

سلطان زاده، حسین، 1374، نائین شهر هزاره های تاریخی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. 

سلطانی، محمد علی، 1377، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی نشر سها.  

سمامی حائری، محمد، 1372، بزرگان تنکابن، قم: کتابخانه عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی.  

سنجابی، کریم، 1368، امیدها و ناامیدی‌ها: خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، لندن: انتشارات جبهه‌ی ملیون ایران.  

سید حسینی، فرشاد و احمد حسین زاده، 1377، آثار باستانی میبد، میبد. 

سید زنوزی، امیرهوشنگ، 1358، مرند، تهران، بی نا.    

سیرو، ماکسیم، 1357، راه های باستانی ناحیۀ اصفهان و بناهای وابسته به آن، ترجمۀ مهدی مشایخی، تهران: سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران. 

سیرو، ماکسیم، بی تا، کاروانسراهای ایران و ساختمانهای کوچک میان راه، ترجمۀ عیسی بهنام، تهران: سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران. 

سیفی فمی تفرشی، مرتضی، 1370، مروری بر جغرافیای تاریخی ساوه، تهران: انتشارات مجید. 

شاپور شهبازی، علیرضا، 1379، پاسارگاد، شیراز: بنیاد فارس شناسی. 

 

شاپور شهبازی، علیرضا، 1384، راهنمای مستند تخت جمشید، مرودشت: بنیاد پژوهشی پارسه – پاسارگاد.  

شاپور شهبازی، علیرضا، 1357، شرح مصوّر نقش رستم فارس، انتشارات بنیاد تحقیقات هخامنشی. 

شاردن، ژان، 1338، سیاحت‌نامه‌ی شاردن، ترجمه‌ی محمد عباسی، تهران: انتشارات امیرکبیر. 

شاکری، رمضانعلی، 1365، اترک‌نامه: تاریخ جامع قوچان، تهران: امیرکبیر. 

شاکری راد، محمد علی و زهرا تجویدی، 1386، آشنایی با هنرهای سنتی ایران، تهران: نشر دانشگاه پیام نور.  

شاهرودی، اسماعیل، 1380، ویران سراییدن؛ گزینه‌ی شعرها، تهران: چشمه. 

شاهدی، مظفر، 1388، زندگانی سیاسی خاندان اقبال، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

شاهدی، مظفر، 1377، زندگانی سیاسی خاندان علم، تهران: مؤسسه ی مطالعات تاریخ معاصر ایران.  

شریف، عبدالکریم، 1345، تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده، تهران: بی نام.

شریف زاده، سید عبدالمجید، "شعربافی"، مجله میراث فرهنگی، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره هشتم و نهم بهار و تابستان 1372. 

شقاقی، میرزا مهدی خان، 1362، خاطرات ممتهن الدوله، چاپ دوم، به کوشش حسین قلی خان شقاقی، تهران: انتشارات فردوسی.  

شکوهی، مهرداد، "تبدیل دو آتشکده به مسجد در ابرقو و عقدا"، ناصر نورزاده چگینی، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، س 5 ، ش 2 ، 1371 ، ص ص 68 – 52 . 

شکوهی، مهرداد، "مسجد جامع فهرج، یادگاری کهن"، مجلۀ باستانشناسی و تاریخ، س 3 ، ش 1 ، پاییز و زمستان 1367 ، ص ص 24 – 16. 

شمشیری، مهدی، 1382، مصدق و خاندان مستوفیان آشتیانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 

شمیم، علی اصغر، 1387، ایران در دوره‌ی سلطنت قاجار، تهران: بهزاد. 

شواش، پاول، 1372، جغرافیای تاریخی فارس، ترجمۀ کیکاوس جهانداری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.   

شهرکی، منصوره، 1355، بازی های بومی و محلی سیستان و بلوچستان، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 

شهیدی، حسین، 1383، سرگذشت تهران، تهران: انتشارات راه مانا.

شیبانی، رحمت الله، 1371، خاندان شیبانی، تهران: مرکز نشر سپهر. 

شیرازی، رضا، 1388، زندگی‌نامه مشاهیر جهان، ج دوم، تهران: پیام کتاب.  

شیرازی، فرصت الدوله، 1362، آثار عجم، انتشارات بامداد. 

صالحی کاخکی، احمد، 1372، "معماری ایران در شرق خراسان"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 

صداقت‌کیش، جمشید، 1389، شهر استخر و سه گنبدان، شیراز: انتشارات فرهنگ پارس: بنیاد فارس‌شناسی. 

صدرایی، علی، 1373، "بررسی بناهای اسلامی دوره صفویه در استان آذربایجان غربی از دیدگاه باستان شناسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 

ضیاء توانا، محمد حسن، 1380، بازار قیصریه لار، تهران: نشر نی. 

طالب پور، فریده، 1387، نگاهی به پارچه بافی دوره صفویه: مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اصفهان با مجموعه مقالات هنرهای صناعی، تهران: فرهنگستان هنر. 

طوفان، جلال، 1381، شهرستان جهرم، شیراز: کوشامهر.  

طویلی، عزیز، 1371، تاریخ جامع بندر انزلی، ج یک، تهران: مولف.  

طهوری، دلشاد، 1365، هنر خاتم سازی در ایران، تهران: نشر سروش. 

عارضی، پروانه، 1385، بازی های بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان: اوشیدا.

عاقلی، باقر، 1372، تیمورتاش در صحنه‌ی سیاست ایران، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.

عاقلی، باقر، 1381، خاندان‌های حکومتگر در ایران، قاجار و پهلوی، تهران: نشر علم.

عاقلی، باقر، 1379، زندگی‌نامه و شرح حال وزرای امور خارجه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 

 

عاقلی، باقر، 1380، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج 3، تهران: نشر علم و گفتار.

عاقلی، باقر، 1370، مشاهیر رجال، تهران: گفتار. 

عدل، شهریار و برنارد اورکاد، 1375، تهران پایتخت دویست ساله، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، و دیگران، تهران: سازمان مشار و فنی شهر تهران و انجمن ایران شناسی فرانسه.

عریان، سعید، 1382، راهنمای کتیبه های ایرانی میانه (پهلوی– پارتی)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. 

عقلمند، پرویز، 1385، مشاهیر علمی و فرهنگی آذربایجان غربی، تهران: قصیده‌سرا.  

علوی، بزرگ، 1386، تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران، برگردان امیر حسین شالچی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.  

علوی، سیدابوالحسن، 1363، رجال عصر مشروطیت، تهران: اساطیر. 

علیخانی، رستم، 1394، تاریخ سیاسی خاندان وکیل کردستان، سنندج: انتشارات علمی کالج. 

علیخانی، رستم، 1394، شرح حال رجال خاندان وزیری کردستان، سنندج: انتشارات علمی کالج. 

غضنفری، حسین، 1372، لرستان درگذر تاریخ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. 

فرخ یار، حسین، 1369، نگاهی به بناهای تاریخی کاشان، تهران: مولف. 

فرمنش، رحیم، 1370، احوال و آثار عین‌الفضات، تهران: مولی. 

فضل وزیری، شهره، 1387، "رودوزی های اصفهان عصر صفوی"، مجموعه مقالات هنرهای صناعی گردهمایی مکتب اصفهان، تهران: نشر فرهنگستان هنر. 

فلاری، اس.، "مسجد جامع نائین"، ترجمه کلود کرباسی، اثر، ش 22 و 23 ، سازمان میراث فرهنگی کشور، ص ص 167 – 151 . 

فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، 1345، نشریۀ سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر. 

فیزابی، بهمن، 1387، "تاثیر پذیری نقوش فرش از معماری، نگارگری و هنرهای صناعی مکتب اصفهان"، مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اصفهان؛ مجموعه مقالات هنرهای صناعی، تهران: فرهنگستان هنر، ص 207 – 191. 

فیض قمی، عباس، 1350، گنجینه آثار قم، ج 2 ، قم: مهر استوار.

قانعی، محمد، 1379، تاریخ تربت حیدریه، تربت حیدریه: بخشوده. 

قربانی، ابوالقاسم، 1350، ریاضی‌دانان ایرانی از خوارزمی تا ابن‌سینا، تهران: انتشارات مدرسه‌ی عالی دختران ایران. 

قربانی، محمّد علی، 1375، پیشینۀ تاریخی–فرهنگی لاهیجان و بزرگان آن، تهران: سایه.  

قریب، عبدالکریم، 1363، گرگان، تهران: نشر آفتاب. 

قراخانی بهار، حسن، 1363، آثار باستانی و معماری بقاع اطراف سبزوار و اسفراین، تهران: یساولی.

قزل ایاغ، ثریا، 1379، راهنمای بازی های ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. 

قطب‌الدین شیرازی، محمود بن مسعود، 1369، دره‌التاج، به کوشش و تصحیح محمد مشکوه، تهران: حکمت. 

کابلی، میرعابدین، 1368، "قمرود در بستر تاریخ"، خبرنامه، شمارۀ 9، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. 

کابلی، میرعابدین، 1373، "شوش و میراث باستانی آن"، تهران: میراث فرهنگی، شماره 12.

کارنگ، عبدالعلی، 1351، آثار باستانی آذربایجان شرقی، تهران: انجمن آثار ملّی. 

کارنگ، عبدالعلی، 1354، "اشاره ای به یادگارهای صفویه در تبریز"، مجموعۀ مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی، ج 1، به کوشش مرتضی تیموری، اصفهان: دانشگاه اصفهان.  

کارنگ، عبدالعلی، 1351، "مسجد اسنق"، مجموعه مقالات سومین کنگرۀ تحقیقاتی ایرانی، به کوشش محمود روشنی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص ص 29 – 25.  

کاظمی، ایرج، 1376، مشاهیر لر، خرم‌آباد: انتشارات افلاک.  

کامبخش فرد، سیف الله، "بررسی های باستان شناسی آذرشهر و مراغه"، تهران: میراث فرهنگی، ش 12، تابستان و پاییز 1373.  

کخ، هاید ماری، 1376، از زبان داریوش، ترجمۀ دکتر پرویز رجبی، تهران: نشر کارنگ. 

کخ، هایدماری، 1379، پژوهش های هخامنشی، ترجمۀ امیرحسین شالچی، تهران: نشر آتیه.  

کرد، نورالله، 1386، چند شاخه ارغوان در کویر: تذکره مشاهیر معاصر بلوچستان، تهران: پویان فرنگار.  

کرمانشاهان باستان، از آغاز تا آخر سدۀ سیزدهم ه .ق، کرمانشاه: اداره فرهنگ و هنر استان کرمانشاه. 

کریستین سن، آرتور، 1376، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه غلامرضا رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر. 

کریمیان، حسن، 1371، "بناهای ارزشمند قاجاریه در سنندج»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ باستانشناسی"، دانشگاه تربیت مدرس.  

کریمی، بهمن، 1343، راهنمای آثار تاریخی شیراز، انتشارات اقبال.  

کریمیان، نعیمه، 1375، "میناکاری در اهواز"، فصلنامه علمی و فرهنگی میراث فرهنگی، شماره 160، تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی کشور. 

کلباسی حائری، محمد، 1381، خاندان کلباسی، اصفهان: کانون پژوهش.  

کلایس، ولفرام، 1366، "پل ها"، ترجمه محمّد ظرفی، در معماری ایران در دورۀ اسلامی، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی.   

کلایس، ولفرام، "پل های دورۀ صفوی، قاجاریه در ایران"، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، ش 285، ص ص 984 – 970 .   

کلیات اشعار مولانا اهلی شیرازی، 1344، به کوشش حامد ربانی، تهران: سنایی.

کلیات عرفی شیرازی، 1378، به کوشش و تصحیح محمد ولی‌الحق انصاری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کمالی سروستانی، کوروش، 1384، دانشنامۀ آثار تاریخی فارس، شیراز.  

کوثر، انعام‌الحق، 1351، شعر فارسی در بلوچستان، راولپندی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.  

کورس، غلامرضا، آب و فن آبیاری در ایران باستان، تهران: وزارت آب و برق. 

کیان اصل، مریم، 1386، کارگاه صنایع دستی (سفالگری)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.   

کیان اصل، مریم، 1387، محصولات سرامیکی در دورۀ صفویه؛ مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اصفهان؛ مجموعه هنرهای صناعی، تهران: نشر فرهنگستان هنر. 

کیانی، حسن، 1376، جغرافیای تاریخی استهبان، انتشارات میرزای شیرازی. 

کیانی، محمّد یوسف، 1385، تاریخ هنر و معماری ایران در دورۀ اسلامی، تهران: انتشارات سمت. 

کیانی، محمّد یوسف، ولفرام کلایس، 1373، کاروانسراهای ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.  

کیانی، محمّد یوسف، 1368، معماری ایران در دوره اسلامی، فهرست بناها، تهران: جهاد دانشگاهی. 

گاوبه، هاینس، 1359، ارجان و کهگیلویه، ترجمه سعید فرهودی، تهران: انجمن آثار ملّی. 

گرایلی، فریدون، 1374، نیشابور؛ شهر فیروزه، تهران: خاوران.  

گریگوریج لوکونین، ولادیمیر.، 1365، تمدن ایران ساسانی، ترجمۀ عنایت اله رضا، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.     

گلبن، محمد، 1357، سفرنامه‌ی ابوالحسن خان شیرازی (ایلچی) به روسیه، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.  

گلریز، محمد علی، مینودریا، 1368، باب الجنه ، ج 1 ، تهران: انتشارات طه.

گلزاری، مسعود، 1357، کرمانشاهان- کردستان ، تهران: انجمن آثار ملی.  

گلمبک، لیزا، و دونالد ویلبر، 1374، معماری دورۀ تیموری در ایران و توران، ترجمه محمّد یوسف کیانی، تهران: سازمان میراث کشور.   

گوهریان، محمد ابراهیم، 1393، زندگی‌نامه‌ی مفاخر و مشاهیر گیلان، تهران: کتاب گوهریان.  

گیرشمن، رومن، 1379، بیشاپور، ترجمۀ اصغر کریمی، جلد 1، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

گیرشمن، رومن، 1370، هنر ایران (در دوران ماد و هخامنشی)، ترجمۀ بهرام فره وشی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

لباف خانیکی، رجبعلی، 1367، "مسجد رباط زیارت"، اثر، ش 16 – 15، ص ص 172 – 164.  

لله گانی، صفرعلی، 1374، "شناخت بناهای مذهبی استان چهار محال و بختیاری از آغاز دورۀ صفویه تا پایان دورۀ قاجاریه"، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران. 

مارتین، ونسا، 1389، دوران قاجار، ترجمه ی افسانه منفرد، تهران: کتاب آمه. 

ماسینیون، لوئی، 1348، قوس زندگی منصور حلاج، ترجمه‌ی عبدالغفور روان فرهادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.   

مجابی، سید علی و زهرا فنایی، "عبابافی صنایع دستی عبابافی بهبان"، مجله جلوه هنر، شماره 2، دوره جدید، پاییز و زمستان 1388، تهران: نشر دانشگاه الزهرا، ص 66 – 57. 

مجتبوی، سید حسین، 1374، جغرافیای تاریخی گناباد، مشهد: نشر مرندیز.  

مجموعه مقالات هنرهای صناعی؛ گردهمایی مکتب اصفهان، 1387، تهران: نشر فرهنگستان هنر.  

مجیدی کرایی، نورمحمد، 1371، تاریخ و جغرافیای ممسنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  

محبوبی، جمشید، 1370، نگاهی به تاریخ و جغرافیای میاندوآب، تکاب و شاهین دژ، انتشارات پروین.  

محتاط، محمد رضا، 1368، سیمای اراک، تهران: انتشارات آگه.

محمدی، غلامرضا و حسین مسرت، 1378، شاعر لب‌دوخته (زندگی و مبارزات فرخی یزدی)، یزد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد. 

محمّدی، مریم، 1373، "روند شکل گیری مساجد در ایران از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. 

محمود زاده، عظیم، 1385، بازی های محلی دزفول، سری کتاب دزفول، دزفول: انتشارات افهام.

مخلصی، محمد علی، 1379، پل های قدیمی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی. 

مخلصی، محمّد علی، 1371،  فهرست بناهای تاریخی آذربایجان شرقی، تهران: سازمان میراث فرهنگی. 

مدرس موسوی بهبهانی، سید علی، 1370، حکیم استرآباد میرداماد، تهران: مؤسسه اطلاعات.

مدرسی، محمّد کاظم، 1375، "مسجد فرط یزد"، مجله مسجد، سال 5 ، شماره 27. 

مدرسی طباطبایی، حسین، 1355، تربت پاکان، ج 2، قم: انتشارات مهر. 

مرادی غیاث آبادی، رضا، 1378، رصد خانه خورشیدی نقش رستم، تهران: انتشارات پژوهنده. 

مردوخ، آیت الله محمد، 1372، تاریخ کرد و کردستان، سنندج: کتابفروشی غریقی. 

مرعشی، ظهیرالدین، 1363، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تهران: گستره. 

مروارید، یونس، 1372، مراغه افرازه رود، تهران: انتشارات علمی.

مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی یا تاریخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه، جلد دوم: از سلطنت مظفرالدین شاه تا قرارداد وثوق الدوله با انگلیس، تهران: کتابفروشی زوار.  

مسعودیه، محمد تقی، 1364، موسیقی بلوچستان، تهران: انتشارات سروش.

مشکوتی، نصرت الله، 1349، فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر. 

مشکور، محمّد جواد، 1350، "برخی از مساجد معمور تبریز"، معارف اسلامی، شماره 12. 

مصطفوی، محمّد تقی، 1361، آثار تاریخی طهران، تهران: انجمن آثار ملّی. 

مصطفوی، محمد تقی، 1375، آثار تاریخی طهران: اماکن متبرکه، تهران: انتشارات گروس و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  

مصطفوی، محمد تقی، 1364، اقلیم پارس، تهران: نشر تابان. 

مظفریان، منوچهر، 1373، کازرون در آینه فرهنگ ایران، شیراز: انتشارات نوید. 

معتقدی، کیانوش، 1392، خاندان روزبهان شیرازی، تهران: پیکره.  

معتقدی، کیانوش، 1395، خاندان وراق غزنوی، تهران: پیکره. 

معتمدی، محسن، 1381، جغرافیای تاریخی تهران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

معصومی، غلامرضا، 1352، سیراف (بندر طاهری)، تهران: انجمن آثار ملی.

معطوفی، اسدالله، 1376، تاریخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، گرگان: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پدیده‌ی گرگان.  

معماریان، غلامحسین، 1372، دفتری از معماری کویر سیری در معماری آب انبارهای یزد، تهران: دانشگاه علم و صنعت. 

معیرالممالک، دوست علی خان، 1361، رجال عصر ناصری، تهران: نشر تاریخ ایران. 

معیرالممالک، دوست علی خان، 1361، وقایع الزمان (خاطرات شکاریه)، به کوشش خدیجه نظام مافی، تهران: نشر تاریخ ایران.  

مقری، علی اصغر، 1359، بناهای تاریخی خراسان، مشهد: چاپخانه پارت. 

ملازاده، کاظم و مریم محمّدی، 1379، دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی: بناهای عام المنفعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. 

ملازاده، کاظم و مریم محمّدی، 1381، دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی: مدارس و بناهای مذهبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. 

ملازاده، کاظم و مریم محمّدی، 1379، دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسلامی: مساجد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. 

ملک شهمیرزادی، صادق، 1378، ایران در پیش از تاریخ باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده شهرنشینی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی. 

ملک شهمیرزادی، صادق، 1376، گزارش های مقدماتی حفاری در گمانه های آزمایشی در پوئینگ ورامین، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

مورخ لاری، سید علاء الدین، 1371، تاریخ لارستان، شیراز: راهگشا. 

موسوی، محمود، 1370، توس شهر خفته در تاریخ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

مولانا بروجردی، غلامرضا، 1353، تاریخ بروجرد، تهران: انتشارات صدر. 

مولوی، عبدالحمید، 1354، آثار باستانی خراسان، مشهد: انجمن آثار ملی. 

مهدوی، سید مصلح الدین، 1371، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، اصفهان: انتشارات گل بهار. 

مهراز، رحمت الله، 1348، بزرگان شیراز، شیراز: انتشارات انجمن آثار ملی. 

مهریار، محمّد و احمد کبیری، 1365، "گزارش مقدماتی بررسی میزان باستانی دلازیان چشمه شیخ"، تهران: سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران. 

میرزاده‌ی عشقی، سید محمد رضا، 1357، کلیات مصور میرزاده‌ی عشقی، تألیف و نگارش علی اکبر مشیر سلیمی، تهران: انتشارات امیرکبیر. 

میرشمس شهشهانی، سهیلا، 1396، پوشاک دوره قاجار، تهران: انتشارات میردشتی.

میرفطروس، علی، بی‌تا، حلاج، بی‌جا: بی‌نا.    

میرمحمّدصادق، سعید، 1375، "مسجد سیّد عزیزا... بازار تهران"، مسجد: س 5، ش 26، خرداد و تیر 1375،  ص ص 81 – 74. 

میرمحمّدی، حمیدرضا، 1372، جغرافیای خوانسار.  

نجفی، ناصر، 1362، ایران قدیم و تهران قدیم، تهران: جان زاده.

نجفی، یدالله، 1368، جغرافیای عمومی استان کردستان، تهران: امیرکبیر. 

نراقی، حسن، 1374، آثار تاریخی شهرستان های کاشان و نطنز، جلد 2، تهران: انجمن آثار و مفاخر ملّی. 

نراقی، حسن، 1349، "حمام تاریخی باغ شاه فین در کاشان"، هنر و مردم ، شماره 101. 

نراقی، حسن و فرخ غفاری، 1353، خاندان غفاری کاشان، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین.   

نصیری‌فر، حبیب‌الله، 1370، مردان موسیقی سنتی و نوین ایران، تهران: انتشارات راد.  

نعیمی، داود، 1385، افتخارآفرینان استان مرکزی، قم: نشر کومه.  

نفیسی نیا، لیلا، 1387، "نقش هراتی و بررسی تطبیقی آن در فرش های بیرجند و قشقایی"، مجله نامه پژوهشگاه، نشر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، شماره 24 و 25، ص 131 – 113.  

نگهبان، عزت الله، 1376، مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.  

نوابی، ماهیار، 1334، خاندان وصال شیرازی، تبریز: شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان. 

نوربخش، حمید، 1366، ارگ بم، تهران: انتشارات پیام.     

نوربخش، مسعود، 1380، تهران به روایت تاریخ، تهران: نشر علم.

نوغانی، احمد، 1366، "آثار تاریخی شهر فردوس"، مشکوه ، شماره 17.

نوری، اسدالله، 1329، تاریخ خانواده اسفندیاری، تهران: اقبال.  

نوری کوتنانی، نظام‌الدین، 1380، تاریخ ادبیات مازندران، تهران: نشر زهره. 

نیکزاد امیرحسینی، کریم، 1333، تاریخچۀ ابنیۀ تاریخی اصفهان، اصفهان: چاپخانۀ داد. 

نیرومند، کریم، 1347، سخنوران و خطاطان زنجان، زنجان: مؤسسه‌ی مطبوعاتی زعفری. 

نیرومند، کریم، 1384، شرح زندگانی دانشمندان، رجال لشگری و کشوری استان زنجان، زنجان: عود.   

نیکزاد امیر حسینی، کریم، 1357، شناخت سرزمین چهار محال، اصفهان: ربانی. 

نیکزاد امیرحسینی، کریم، 1348، "مسجد تاریخی در قریۀ شهرک چهارمحال"، وحید: سال 6، شماره 5.  

وثوقی، محمّد باقر، 1374، خنج گذرگاه باستانی لارستان، قم: نشر خرّم. 

وثوقی، محمّد باقر، 1369، لار شهری به رنگ خاک، تهران: موسسه نشر چشمه. 

ورجاوند، پرویز، 1349، سرزمین قزوین، تهران: انجمن آثار ملّی. 

ورجاوند، پرویز، 1366، معماری ایران، دورۀ اسلامی- «آب انبارها»، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی.  

وفائی، زهره، 1378، نام‌آوران آذربایجان، ج 2، تبریز: انتشارات زینب.  

وولف، هانس، 1384، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، تهران: نشر علمی فرهنگی.

وندنبرگ، لویی، 1348، باستانشناسی ایران باستان (با مقدمۀ رومن گیرشمن)، ترجمۀ یحیی بهنام، تهران.

 

وندنبرگ، لویی، 1381، قلعه پوسکان کازرون، ترجمۀ شیرین بنی احمد، تهران: کازرونیه. 

ویلبر، دونالد، 1383، باغ های ایرانی و کوشک های آن، ترجمۀ مهین دخت صبا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ویلبر، دونالد، 1346، معماری اسلامی ایران، دورۀ ایلخانان، ترجمۀ عبدالله فریار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.    

هاشمی، محمد قاسم، 1381، تاریخ پانصد ساله خاندان شهرستانی، اصفهان: ناشر. 

هدایت، مهدی قلی، 1344، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات زوار. 

هدایی، ساعد، 1370، تبریز و میراث های فرهنگی، تبریز: شهرداری تبریز و میراث فرهنگی استان. 

همایونی، صادق، 1371، فرهنگ مردم سروستان، تهران: به‌نشر.  

همایی، جلال الدین، 1390، تاریخ اصفهان، به کوشش ماهدخت همایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

همایی، جلال‌الدین، غزالی‌نامه، تهران: کتابفروشی فروغی.   

همدانی، خواجه یوسف، 1362، رتبه‌الحیات، به تصحیح و با مقدمه‌ی محمد امین ریاحی، تهران: توس.  

هنرفر، لطف الله، 1373، آشنایی با شهر تاریخی اصفهان، اصفهان: گلها.  

هنرفر، لطف الله، 1383، اصفهان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

هنرفر، لطف الله، 1344، گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان، اصفهان: ثقفی.  

هنرفر، لطف الله، 1375، "گوهر تابناک معماری دوران صفویه در اصفهان (مسجد شیخ لطف الله)"، مسجد: س 5، ش 28، مهر و آبان، ص ص 75 – 70. 

هنرفر، لطف الله، 1344، "مسجد اشترجان"، وحید: ش 5، ص ص 53 – 51. 

هویدا، رحیم، 1350، "پل خدا آفرین و برخی از حوادث تاریخی آن بعد از اسلام"، یغما: ش 12 ، س 24، فروردین، ص ص 739 – 736. 

هویدا، رحیم، 1351، "رودخانۀ قزل اوزن و پل پلدختر"، یغما: س 25، خرداد و تیر، ص ص 173 - 169. 

هیلند باند، رابرت، 1377، معماری اسلامی، تهران: شرکت پردازش برنامه ریزی شهری. 

یاوری، حسین، 1380، فلزکاری، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. 

یغمایی، اقبال، 1353، خداوند دانش و سیاست خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر. 

>