نکاتی در آموزش روش یادداشت برداری از سخنرانی و روش نگارش یک پژوهش

شهشهانی، سهیلا. "نکاتی در آموزش روش یادداشت برداری از سخنرانی و روش نگارش یک پژوهش". زمستان 1398.

واژگان کلیدی: یادداشت برداری، انتخاب موضوع پژوهش، روش نگارش، استخراج داده ها، رده بندی متون،

دانلود

ترکمنهای ایران

شهشهانی، سهیلا. "ترکمنهای ایران". تابستان 1398.

واژگان کلیدی: جغرافیای طبیعی منطقه، جمعیت، تاریخچه، تاریخ طبقات اجتماعی، ساختار سیاسی، بزرگان. 

دانلود

اقوام ایرانی در تهران

شهشهانی، سهیلا. "اقوام ایرانی در تهران". سال 1388.

واژگان کلیدی: اقوام ایرانی، تهران، اقلیت های مذهبی، کلیمی، ارمنی، زرتشتی. 

دانلود

اقوام ايران زمين بر مبناي سنگ نوشته‌ها و سنگ برجسته‌ها

شهشهانی، سهیلا، "اقوام ايران زمين بر مبناي سنگ نوشته‌ها و سنگ برجسته‌ها"، سال 1390.
واژگان کلیدی: کتیبه های هخامنشی، اقوام منطقه، زبان، خصلت ها.
 
دانلود

بلوچستان

شهشهانی، سهیلا. "بلوچستان". فرهنگ و انسان، سال پنجم، شماره 2، پاییز و زمستان 1388.

واژگان کلیدی: جغرافیای طبیعی منطقه، تاریخچه، تاریخ طبقات اجتماعی، مراسم، موسیقی، خوراک، زیور آلات، صنایع دستی. 

دانلود

سیستان

شهشهانی، سهیلا، "سیستان"، فرهنگ و انسان، سال چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1387.

واژگان کلیدی: گذشته باستانی، تاریخ، مسکن، زیارت گاه، موسیقی، غذا.

دانلود