شهرها

آق قلا

اینچه برون

بندر ترکمن

رامیان

گمیش تپه (گمیشان)

گنبد کاووس

مینودشت

عشایر

عشایر ترکمن

عشایر ترکمن: گوکلان

عشایر ترکمن: یموت