شهرها

آذرشهر

ابهر

اردبیل

ارومیه

اسکو

اهر

بستان

بناب

پلدشت

تبریز

تکاب

جلفا

خدابنده

خسروشهر

خلخال

خوی

زنجان

زنوز

سراب

سلطانیه

سلماس

سهند

شاهین دژ

شبستر

عجب شیر

کلیبر

ماکو

مراغه

مرند

مشکین شهر

ملکان

میاندواب

میانه

هریس

هشترود

ورزقان

عشایر

عشایر آذری: شاهسون